ردیف تصویر نام خانوادگی | نام | آدرس صفحه دانشکده | گروه آموزشی | سمت مرتبه علمی | نوع همکاری | ایمیل
1 احمد پور کاسگری شادروان احمد دانشکده: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی: حسابداری
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: استاد
نوع همکاری: نیمه وقت
ایمیل 1: ahmadpour@umz.ac.ir
2 تاج بخش جدیدی محمود آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/mt.html دانشکده: دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
گروه آموزشی: شیمی
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: استاد
نوع همکاری: استاد مدعو
3 جعفری آهنگری یوسف آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/yjahangari.html دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
گروه آموزشی: علوم دامی
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: استاد
نوع همکاری: استاد مدعو
ایمیل 1: yjahangari@yahoo.co.uk
4 حسن پور حمید آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/hhasnpour.html دانشکده: دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
گروه آموزشی: مهندسی كامپيوتر و فناوری اطلاعات
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: استاد
نوع همکاری: استاد مدعو
ایمیل 1: h_hassanpour@yahoo.com
5 ضیاءتبار احمدی شادروان میرخالق دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
گروه آموزشی: آبیاری و زهکشی
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: استاد
نوع همکاری: نیمه وقت
6 علیزاده افروزی قاسم دانشکده: دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
گروه آموزشی: ریاضیات و آمار
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: استاد
نوع همکاری: استاد مدعو
ایمیل 1: enayati.esmaeil@gmail.com
7 نعمت زاده قربانعلی آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/gh_n.html دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: استاد
نوع همکاری: استاد مدعو
ایمیل 1: defaya.group@gmail.com
8 گرجی بندپی مفید آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/mgb.html دانشکده: دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
گروه آموزشی: مهندسي مکانيک
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: استاد
نوع همکاری: ماموربه...
ایمیل 1: gorji@nit.ac.ir
9 ابراهیم آبادی آرش آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/ae.html دانشکده: دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
گروه آموزشی: مهندسی معدن و زمین شناسی
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
ایمیل 1: Arash.xer@gmail.com
10 ابراهیم نژاد علی آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/ebrahimnejad.html دانشکده: دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
گروه آموزشی: ریاضیات و آمار
سمت: مدیرگروه آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
ایمیل 1: aemarzoun@gmail.com
11 ادبی تبار فیروزجاه محمد آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/matabar.html دانشکده: دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
گروه آموزشی: ریاضیات و آمار
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
ایمیل 1: mohamadsadega@yahoo.com
12 اردستانی فاطمه آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/fardestani.html دانشکده: دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
گروه آموزشی: مهندسی شیمی
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
ایمیل 1: ardestani_fatemeh@yahoo.com
ایمیل 2: f.ardestani@qaemiau.ac.ir
13 بالوئی جامخانه عزت اله آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/ebaloui.html دانشکده: دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
گروه آموزشی: ریاضیات و آمار
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
ایمیل 1: e_baloui2008@yahoo.com
14 بینائیان احسان آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/eb.html دانشکده: دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
گروه آموزشی: مهندسی شیمی
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
ایمیل 1: ehsan.binaeian@yahoo.com
15 حاجی نصیری رحیمه آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/rhmhajinasiri.html دانشکده: دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
گروه آموزشی: شیمی
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
ایمیل 1: rhmhajinasiri@yahoo.com
16 حبیبیان معصومه آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/mhabibian.html دانشکده: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی: تربیت بدنی و علوم ورزشی
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
ایمیل 1: habibian_m@yahoo.com
17 حسینی زینت السادات آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/zshossaini.html دانشکده: دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
گروه آموزشی: شیمی
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
ایمیل 2: zshossaini@yahoo.com
18 خلیل زاده کلاگر محمد علی آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/makh.html دانشکده: دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
گروه آموزشی: شیمی
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
ایمیل 1: m.khalilzadeh@hotmail.com
19 درویش گنجی مسعود آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/mdganji.html دانشکده: دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
گروه آموزشی: شیمی
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
ایمیل 1: ganji_md@yahoo.com
20 رضایی پور وحید آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/VRP.html دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
گروه آموزشی: علوم دامی
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
ایمیل 1: vrezaeipour@gmail.com
ایمیل 2: vrezaeipour@qaemiau.ac.ir