معاونت توسعه و مدیریت منابع


اداری

رشته - گرایش

زیرمجموعه امتحانی

رممالی

ر


مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف / 40819

مهندسی نساجی


سی نساجی

مهندسی نساجی – ساختارهای نانولیفی / 40822

مهندسی نساجی

صندوق رفاه

رشته - گرایش- کد آزمونی

زیرمجموعه امتحانی

مهندسی نساجی - الیاف / 40825

مهندسی نساجی

مهندسی نساجی - پوشاک / 40827

مهندسی نساجی

مهندسی نساجی - شیمی نساجی / 40818

مهندسی نساجی

مهندسی نساجی – فناوری نساجی / 40826

مهندسی نساجی

رشته - گرایش- کد آزمونی

زیرمجموعه امتحانی

امور اقتصادی و بودجه

رشته - گرایش- کد آزمونی

زیرمجموعه امتحانی

مهندسی اجرائی عمران / 70402

مهندسی عمران

مهندسی تکنولوژی - سیستم های سخت افزار رایانه / 41026

مهندسی کامپیوتر

رشته - گرایش- کد آزمونی

زیرمجموعه امتحانی