دانشکده دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی روانشناسی و علوم تربیتی
نام:روانشناسی و علوم تربیتی
توضیحات:

مقطع تحصیلی رشته - گرایش- کد آزمونی زیرمجموعه امتحانی گروه آموزشی
کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی/ 20512 علوم اجتماعی علوم انسانی
کارشناسی ارشد علوم تربيتي- برنامه ريزی آموزشی/ 20614 علوم تربیتی علوم انسانی
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی/ 21212 مدیریت آموزشي علوم انسانی
کارشناسی روانشناسی / 20706 روانشناسی علوم انسانی
کارشناسی علوم تربیتی – تکنولوژی آموزشی / 20631 علوم تربیتی علوم انسانی
کارشناسی مطالعات خانواده /  20615 علوم تربیتی علوم انسانی
کارشناسی ناپیوسته اموزش و پرورش ابتدائی / 20627 تربیت معلم علوم انسانی
کارشناسی ناپیوسته آموزش دینی و عربی /  20422 تربیت معلم علوم انسانی
کارشناسی ناپیوسته آموزش ریاضی /  30111 تربیت معلم علوم انسانی
کارشناسی ناپیوسته آموزش علوم تجربی / 30537 تربیت معلم علوم انسانی
کارشناسی ناپیوسته تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی / 21413 تربیت معلم علوم انسانی
کارشناسی ناپیوسته تربیت معلم و ادبیات فارسی / 20104 تربیت معلم علوم انسانی
کاردانی ناپیوسته تربت معلم زبان و ادبیات فارسی / 20104 تربیت معلم علوم انسانی
کاردانی ناپیوسته تربیت معلم آموزش دینی و عربی /  20423 تربیت معلم علوم انسانی
کاردانی ناپیوسته تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی /  20318 تربیت معلم علوم انسانی
کاردانی ناپیوسته تربیت معلم آموزش و پرورش ابتدائی / 20626 تربیت معلم علوم انسانی