نام: علی
نام خانوادگی: ابراهیم نژاد
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
گروه آموزشی: ریاضیات و آمار
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/ebrahimnejad.html
وب سایت: http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=vB_yMskAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
ایمیل: aemarzoun@gmail.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی ریاضی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران حل مسایل برنامه‌ریزی خطی فازی با استفاده از توابع رتبه‌بندی و کاربرد آن در تحلیل پوششی داده ها
2 کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه تهران شبکه‌های جریان پویا با ظرفیت تصادفی
3 کارشناسی ریاضی کاربردی دانشگاه مازندران