همایش ها
>>راهنمای ارسال مقاله (مشاهده)<<
دومین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی
گروه تخصصی:
تقویم همایش : تاریخ شروع ارسال مقاله : 15 مهر 1396     تاریخ پایان ارسال مقاله : 30 دی 1396     تاریخ اعلام نتایج : 10 بهمن 1396     تاریخ شروع برگزاری همایش : 02 اسفند 1396     تاریخ پایان برگزاری همایش : 02 اسفند 1396    
توضیحات:

The second national conference on modeling mathematics and statistics in applied studies

دبیر اجرایی: محمد ادبی تبار فیروزجاه

دبیر علمی: عزت الله بالویی

محورهای همایش: علوم پایه - مهندسی - پزشکی - علوم انسانی - علوم کشاورزی و منابع طبیعی

کمیته علمی: دکتر شعبان صدقی، دکتر عزت الله بالویی، دکتر علی ابراهیم نژاد، دکتر محمد ادبی تبار فیروزجاه، دکتر بهرام عاقلی، آرزو امیرزادی

رئیس کمیته علمی (آمار و علوم وابسته): دکتر علی ابراهیم نژاد

رئیس کمیته علمی (علوم ریاضی): دکتر شعبان صدقی

مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی: دکتر بهرام عاقلی

مسئول کمیته مالی و پشتیبانی: دکتر مائده موتمنی

مسئول کمیته مراسم جانبی: دکتر جمال رضایی روشن

مسئول کمیته دانشجویی: آرزو امیرزادی

مسئول فناوری و اطلاعات: دکتر علی عباس زاده


هزینه ثبت نام: 200000 تومان

دانشجویی: 150000 تومان

به ازای هر مقاله اضافه: 50000 تومان

هزینه ثبت نام کارگاه: 50000 تومان