دامپزشکی


مقطع تحصیلی رشته - گرایش- کد آزمونی زیرمجموعه امتحانی گروه آموزشی
دکتری حرفه ای دامپزشکی / 10501 دامپزشکی دامپزشکی

برای پذیرش در تکمیل ظرفیت دانشجویان برای نیمسال دوم 94 هم اکنون به سایت www.azmoo.org مراجعه نمایید. آخیرین مهلت 9 بهمن 94 تلفن تماس: 01142155089 و 01142155045