نام: اصغر
نام خانوادگی: یوسفی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: رياضيات
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/asghar.yousefi.html
وب سایت:
ایمیل: naser.yosefi53@yahoo.com
تلفن محل کار: 01142155025 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی ارشد ریاضی محض دانشگاه صنعتی امیرکبیر(تهران) شرایط منظم بودن و سادگی حلقه های عامل اول
2 کارشناسی ریاضی کاربردی دانشگاه مازندران(بابلسر)