نام: رویا
نام خانوادگی: بیشه کلایی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: زيست شناسي
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: Rbishe@gmail.com
تلفن محل کار: 01142155025 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی زیست شناسی علوم وتحقیقات تهران بررسی سلولی و ملکولی رسوبگذاری+3 Cr در Ocimum basilscum
2 کارشناسی ارشد زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد بررسی مقایسه ای اکوفیزیولوژیکی تاثیر مقادیر مختلف شوری و عوامل محرک بر جوانه زنی بذر و مراحل رویشی در سه گونه آتریپلکس
3 کارشناسی زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد کشت بافتهای آوند آبکش ریشه Daucus carota و ساقه Plargonium hortorumدر محیط کشت آزمایشگاهی