نام: سید حسین
نام خانوادگی: ابراهیمیان
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: نیمه وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: عرفان اسلامی
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل:
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله