نام: سید علیرضا
نام خانوادگی: ابراهیمی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: مديريت
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: alirezaebrahimi1@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله