- شنبه, 06 خرداد 1396

نام: علی
نام خانوادگی: شعبانی
مرتبه علمی: دانشجوی دکتری
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: آمار
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: ali_shabani46@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی ارشد امار دانشگاه شیراز براوردبارامتراتورگرسیوبااغتشاش غیره منفی
2 کارشناسی امار دانشگاه شیراز
3 دانشجوی دکتری تخصصی آمار علوم تحقیقات تهران نمودارکنترل فازی