نام: جمشید
نام خانوادگی: سیارنژاد
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: تربيت بدنی
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: j.sayarnejad@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی علوم و تحقیقات بررسی و توصیف وضعیت اجرای دروس تربیت بدنی عمومی در منطقه 3 کشور از لحاظ امکانات و برنامه امورشی و بودجه
2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی بررسی وضعیت کارآموزی معلمان تربیت بدنی
3 کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه اصفهان