نام: اسفندیار
نام خانوادگی: حیدری کانی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی عمران
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/eheidarik.html
وب سایت:
ایمیل: eheidarik@hotmail.com , eheidarik@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل صنعتی شریف مطالعه رفتار رانندگان در خروجی از بزرگراه
2 کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
3 دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی عمران - برنامه ریزی حمل و نقل علوم و تحقیقات-تهران