نام: مهدی
نام خانوادگی: سلیمی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: حقوق
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/m.salimi@qaemiau.ac.ir.html
وب سایت:
ایمیل: mahdi_salimi40@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی حقوق قضایی دانشگاه تهزان
2 کارشناسی ارشد حقوق شهید بهشتی تهران حوادث ناشی از عملیات ورزشی
3 دکتری تخصصی حقوق قم حقوق متهم تجت نظر درپرتو دادرسی عادلانه با نگرش یه اسناد بین المللی