نام: حسین
نام خانوادگی: اعلائی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی عمران
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: alaee_h@yahoo.com , h.aalaei@Qaemshahriau.ac.ir
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی عمران دانشگاه آزاد
2 کارشناسی ارشد عمران پژوهشکده ساختمان و مسکن تعیین سطوح عملکرد سیستم های دوگانه بتن مسلح با استفاده از تحلیل های غیرخطی لرزه ای
3 دکتری تخصصی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک