نام: علی
نام خانوادگی: خطی دیز آبادی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی برق
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/khati-ali.html
وب سایت:
ایمیل: ali_k3607@yahoo.com
تلفن محل کار: 01142155025-30 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی مهندسی برق قدرت دانشگاه صنعت آب وبرق اثر هارمونیکها در شبکه های قدرت
2 کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد تعیین محل خطا بر روی خطوط انتقال انرژی با استفاده از ماتریس امپدانس شبکه
3 دکتری تخصصی دانشجوی مهندسی برق قدرت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری