نام: مجتبی
نام خانوادگی: خورشیدی پاجی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی عمران
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: mojtabakhorshidipaji@gmail.com , MOJTABAKHORSHIDIPAJI@GMAIL.COM
تلفن محل کار: 42155224 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دانشجوی دکتری تخصصی عمران آزاد رودهن