- شنبه, 06 خرداد 1396

نام: علیرضا
نام خانوادگی: داداش زاده
مرتبه علمی: دانشجوی دکتری
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: حقوق
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل:
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله