- یکشنبه, 10 اردیبهشت 1396

نام: حسن
نام خانوادگی: نیکخواه کوچکسرایی
مرتبه علمی: دانشجوی دکتری
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: مهندسی کشاورزی
گروه آموزشی: مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/hsnnikkhah.html
وب سایت:
ایمیل: hsnnikkhah@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کاردانی امور زراعی گرگان -----------
2 کارشناسی مهندسی کشاورزی دانشگاه گیلان ---------------------
3 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران بررسی قابلیت ترکیب پذیری، صفات سیتوپلاسمی و هتروزیس به روش دیالل در ذرت
4 دکتری تخصصی Ph. D Plant Production Armenian National Agrarian University INFLUENCE OF SOME AGRO TECHNICAL MEASURES ON THE EFFICIENCY OF DURUM WHEAT (Triticum durum Desf.) VARIETIES (UNDER THE CONDITIONS OF MAZANDARAN PROVINCE OF I.R.IRAN)