نام: حسن
نام خانوادگی: نیکخواه کوچکسرایی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: مهندسی کشاورزی
گروه آموزشی: مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/hsnnikkhah.html
وب سایت:
ایمیل: hsnnikkhah@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کاردانی امور زراعی گرگان -----------
2 کارشناسی مهندسی کشاورزی دانشگاه گیلان ---------------------
3 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران بررسی قابلیت ترکیب پذیری، صفات سیتوپلاسمی و هتروزیس به روش دیالل در ذرت
4 دکتری تخصصی Plant Production Armenian National Agrarian University INFLUENCE OF SOME AGRO TECHNICAL MEASURES ON THE EFFICIENCY OF DURUM WHEAT (Triticum durum Desf.) VARIETIES (UNDER THE CONDITIONS OF MAZANDARAN PROVINCE OF I.R.IRAN)