نام: مجتبی
نام خانوادگی: رضوانی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی كامپيوتر و فناوری اطلاعات
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/mrezvani.html
وب سایت:
ایمیل: mrezvani83@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی ارشد کامپیوتر علوم و تحقیقات تهران زمانبندی چندپردازنده ای ناهمگن با استفاده از الگوریتم ژنتیک
2 دکتری تخصصی کامپیوتر علوم و تحقیقات تهران رایانش ابری