نام: نادعلی
نام خانوادگی: رمضانپور
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی عمران
آدرس صفحه:
وب سایت: www.ramzanpour.com
ایمیل: nramzanpour@yahoo.com , nramzanpour@yahoo.com
تلفن محل کار: 011 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله