نام: محمد رضا
نام خانوادگی: زردوست
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: شیمی
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: m1605chemist@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی شیمی علوم و تحقیقات تهران
2 کارشناسی ارشد شیمی رازی
3 کارشناسی شیمی مازندران