نام: حسین
نام خانوادگی: مقدس
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری:
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: الهيات و معارف اسلامي
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: m.kor82@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله