نام: معصومه
نام خانوادگی: مشتاقی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: اقتصاد
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/mmoshtaghi.html
وب سایت:
ایمیل: moshtaghi.m1972@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله