نام: مسعود
نام خانوادگی: اصغری قراخیلی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی برق
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/masoud.asghari.html
وب سایت:
ایمیل: masoud_asghari@yahoo.com , masoud.asghari@qaemiau.ac.ir
تلفن محل کار: 01142155050 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی مهندسی برق دانشگاه مازندران-نوشیروانی بابل بررسی کیفیت توان در سیستم های قدرت
2 کارشناسی ارشد مهندسی برق فردوسی مشهد ارزیابی قابلیت انتقال توان در شبکه های انتقال قدرت تجدید ساختار شده
3 دکتری تخصصی مهندسی برق علوم و تحقیقات تهران تعمیرات ونگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان در شبکه های قدرت تجدیدساختار شده