نام: هادی
نام خانوادگی: حمیدیان شورمستی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی معدن
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: hhamidian@yahoo.com
تلفن محل کار: 01142155062 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی مهندسی معدن صنعتی شاهرود مدل سازی و تحلیل تنش ها با استفاده از نرم افزاز FLAC
2 کارشناسی ارشد مهندسی معدن علوم و تحقیقات تهیه نرم افزار کامپیوتری برای محاسبه هزینه استخراج در معادن روباز بر اساس روش های اوهارا، تفصیلی و پلکانی.
3 دکتری تخصصی مهندسی معدن علوم و تحقیقات افزایش بازیابی اورانیم از کانسنگ مقاوم و کم عیار اورانیم با استفاده از روش لیچینگ میکروبی