نام: میرالله
نام خانوادگی: حسینی متی کلایی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسي مکانيک
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/amirhossini.html
وب سایت:
ایمیل: amirhossini_54@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بررسی اثر موانع مغشوش کننده و سطوح گسترده بر روی انتقال حرارت سطح استوانه ای به روش عددی و آزمایشگاهی
2 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه ازاد واحد تهران جنوب بررسی اثرات امواج دریاروی شناورهای متحرک وحل معادلات دینامیکی حاکم بر انها