نام: قاسم
نام خانوادگی: نوروزنژاد
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی عمران
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/g.norouznejad@gmail.com.html
وب سایت:
ایمیل: g.norouznejad@gmail.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی عمران نوشیروانی بابل
2 کارشناسی ارشد عمران ازاد اسلامی اراک بررسی مطالعاتی حفاظت از دریای خزر در منطقه بابلسر