نام: مریم
نام خانوادگی: حسین زاده
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: زبان انگليسي
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: Mrmhoseinzadeh@gmail.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی ارشد زبان انگلیسی غلوم و تحقیقات-تهران The Relationship between Simultaneous Interpreters’ Speed of Speaking in Farsi and the Quality of Their Interpreting into Farsi
2 دکتری تخصصی زبان انگلیسی عثمانیا Translatorial Prefaces: A Narrative Account