نام: یوسف
نام خانوادگی: قلی پور کنعانی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی صنایع
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: gholipourkanani@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی مهندسی صنایع علم و صنعت ایران- پردیس بهشهر
2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی
3 دکتری تخصصی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی