نام: میثم
نام خانوادگی: قاسمی نقیب دهی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی عمران
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: ghasemi61_maysam@yahoo.com , m.ghasemi@stu.nit.ac.ir
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
2 کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه مازندران مطالعه تجربی رابطه نیرو-تغییر مکان سیستم اتصالی MERO و بررسی اثر آن در پاسخ سازه‌های فضاکار دولایه تخت
3 دکتری تخصصی مهندسی عمران مازندران پاسخ آزمایشگاهی قطعات تخت بتنی و پوستههای باز ساخته شده از مصالح مدرج تابعی در برابر بارهای استاتیکی و ضربه