نام: رضا
نام خانوادگی: اسدپور
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: عرفان اسلامی
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/reza.asadpour.html
وب سایت:
ایمیل: asadpour110@gmail.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی عرفان اسلامی علوم و تحقیقات تهران خطبه البیان، تحلیل تاریخی عرفانی و تصحیح برخی شروح آن در عصر صفوی
2 کارشناسی ارشد ادیان و عرفان واحد تهران مرکزی شطح و اشارات رمزی در زبان صوفی، سیری در شرح شطحیات روزبهان بقلی
3 کارشناسی زبان و ادبیات ایتالیایی دانشگاه تهران ترجمه و تحلیل شعر کامپانا