نام: مهدی
نام خانوادگی: میانسری
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسي مکانيک
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/mmiansari.html
وب سایت:
ایمیل: mmiansari@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی مهندسی مکانیک صنعتی نوشیروانی بابل مقایسه مدل های محیط پیوسته و پیوسته متخلخل در بررسی پدیده انتقال در محیط متخلخل و بررسی فاکتورهای موثر در بهبود روش پیوسته متخلخل
2 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی تهران بررسی تجربی پارامترهای کارکردی پیل سوختی پلیمری و بررسی اگزرژی آن و شناسایی شرایط کارکرد بهینه آن
3 کارشناسی مهندسی مکانیک مازندران گاز سوز کردن خودروها