راهنماي پذیرفته شدگان دوره دکتراي تخصصی با آزمون سال 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحدقائم شهر چاپ

alt
با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و با عرض تبریک و تهنیت به پذیرفته شـدگان دوره دکتـري تخصصـی سـال 1400 دانشـگاه آزاد اسلامی واحدقائمشهر، به اطلاع میرساند نتایج دوره با آزمون ایـن مقطـع از طریـق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس: www.sanjesh.org منتشر گردیده است. 

پرونده کلیه پذیرفته شدگان دوره دکتري تخصصی سال 1400 جهت احراز صلاحیتهاي عمومی تحت بررسی اسـت لـذا ثبـت نـام و ادامـه تحصیل پذیرفته شدگان این مرحله منوط به تأیید صلاحیتهاي عمـومی ایشان توسط مراجع ذیصلاح خواهد بود.-

با توجه به اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خـارجی وزارت کشـور، مجـوز ثبت نام اتباع خارجی مقیم متعاقب انجام تشریفات قانونی و بررسی صلاحیتهاي اقامتی اتباع مزبور و اعلام رسمی آن توسط آن اداره خواهد بود و تا قبل از آن پـذیرش ایـن افراد به صورت موقت میباشد.

- پذیرفته شدگانی که در فرم ثبت نام اینترنتی شرکت در آزمون، خـود را مشمول ماده واحده مصوب مجلس شـوراي اسـلامی موضـوع اسـتفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران دانسته اند، باید هنگام ثبت نام فـرم مربـوط بـه تعهدنامه استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران را تکمیل و بـه واحـد یـا مرکز دانشگاهی ارائه دهند.

بدیهی است چنانچه در هر زمان از ثبت نام و یـا حین تحصیل، واجد شرایط بودن ایـن قبیـل از دانشـجویان در اسـتفاده از سهمیه مذکور به اثبات نرسد، دانشگاه از ادامه تحصیل آنان ممانعت به عمل خواهد آورد و در این صورت حق اعتراض نخواهند داشت و به علت سوء استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران پیگرد قـانونی آنهـا بـراي دانشـگاه محفوظ خواهد ماند.
زمان و نحوه ثبت نام :
با عنایت به اینکه ثبت نام از پذیرفته شدگان به صورت مجازي صورت می پذیرد، لذا کلیه پذیرفته شدگان لازم است در روزهاي شنبه و یکشنبه 6 و 7 شــهریورماه 1400 جهــت ثبــت نــام بــه ســامانه آموزشــیار بــه آدرسedu.iau.ac.ir : .مراجعه نمایند.-

عدم مراجعه پذیرفته شدگان به سامانه آموزشیار در بازه زمانی مقرر بـه منزله انصراف از ثبتنام تلقی شده و هیچگونه اعتراضـی پذیرفتـه نخواهـد شد.تبصره : پذیرفته شدگان کلیه واحدهاي دانشگاهی جهت اطلاع از چگونگی تحویل مدارك به صورت فیزیکی به آدرس سایت واحد دانشگاهی محل پذیرش مراجعه نمایند.


مدارکی که لازم است مطابق دستورالعمل اعلام شده از طریق شـبکه پستی ارسال گردد:
1 -اصل مدرك تحصیلی دوره کارشناسی ارشد و ریز نمرات بـا ذکر معدل

.2 -تصویر کلیه صفحات شناسنامه

.3 -شش قطعه عکس 4×3 تمام رخ که در سال جاري تهیه شده باشد (براي مشمولین 12 قطعه)

.4 -تصویر کارت ملی (پشت و رو)

5 -مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومی برادران پذیرفته شـده را مشخص نماید. (از جمله فـارغ التحصـیلان دوره کارشناسـی ارشـد ناپیوسته یا دکتري عمومی یا لغو معافیت تحصیلی دورههاي مذکور که بیش از یکسال از فراغت از تحصیل فرد نگذشته باشد.)

6 -تکمیل کلیه فرم هاي ثبت نام و فرم هاي مربوط بـه تعهـدات و سایر فرم هاي که در سامانه آموزشیار قرار گرفته است

.7 -چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش، ثبـت نـام و تحصـیل مشخص شود که متقاضی فاقد شرایط مندرج در دفترچـه راهنمـا بوده است ضمن لغو پذیرش مطابق ضوابط با وي برخورد خواهـد شد.


هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه دانشجویی دوره دکتـراي تخصصـی سـال : 1400 -1401 تحصیلی


1 -شهریه پذیرفتهشدگان از دو بخش شهریه پایه (ثابت) و متغیر تشـکیل شده که به منظور تأمین بخشـی از هزینـه هـاي ایـن دوره در هـر نیمسـال تحصیلی از دانشجویان دریافـت مـی گـردد .

عـلاوه بـر دو مـورد مـذکور، دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه باید مبلغ 2540000 ریال بابت هزینه خدمات آموزشی در سامانه آموزشیار پرداخت نمایند

.2 -حق بیمه حوادث مبلغ 65000 ریال می باشد که هر پذیرفتـه شـده باید در سامانه آموزشیار پرداخت نماید

.3 -پذیرفته شدگان واحدها و مراکز بین المللی و برون مرزي توجه داشته باشند کـه (مطابق آئیننامه نقل و انتقالات دانشگاه آزاد اسلامی) مجوز انتقال، میهمانی و جابجایی تحت هیچ شرایطی به آنها داده نخواهد شد.