نام: آسیه
نام خانوادگی: بلواسی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/asiehbalvasi.html
ایمیل: asiehbalvasi@yahoo.com , asiehbalvasi@yahoo.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی حشره شناسی دانشگاه تهران اثر برخی لکتین های گیاهی بر شته مومی کلزا
2 کارشناسی ارشد حشره شناسي كشاورزي دانشگاه تهران بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های کرم ابریشم ایران با استفاده از نشانگرهای ISSR
3 کارشناسی گیاه پزشکی دانشگاه گیلان -------------------------