نام: علی
نام خانوادگی: اسمعیلی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: حسابداری
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/aesmaili.html
وب سایت:
ایمیل: aliesmaili1352@yahoo.com , aesmaili_8052@yahoo.com
تلفن محل کار: 01142244111 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی بررسی تاثیر نیروهای متعادل کننده بر روند نسبتهای مالی
2 کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر