نام: روح اله
نام خانوادگی: عبداله پور
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
گروه آموزشی: علوم دامی
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/abdullahpour.html
وب سایت: http://genstat.blogfa.com
ایمیل: rohullah1979a@gmail.com , abdullahpour.r@qaemiau.ac.ir
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی مهندسي كشاورزي-علوم دامي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
2 کارشناسی ارشد مهندسي كشاورزي-علوم دامي دانشگاه تهران اثر استفاده از اسپرم‏های آسان‏زا بر آسان‏زایی و صفات تولیدی نتاج در گاوهای هلشتاین
3 دکتری تخصصی علوم دامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران مقایسه مدل ‏های مختلف تابعیت تصادفی برای درنظر گرفتن ناهمگنی واریانس خطا در تجزیه‏ ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران