نام: وحید
نام خانوادگی: رضایی پور
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
گروه آموزشی: علوم دامی
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/VRP.html
0000-0003-3651-2852 : ORCID
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=6G2e-dMAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate : Scholar
ایمیل: vrezaeipour@gmail.com , vrezaeipour@qaemiau.ac.ir
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی علوم دامی دانشگاه یاسوج -
2 کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اثرات جایگزینی کنجاله کانولا به جای کنجاله پنبه ئانه در جیره بره های پرواری
3 دکتری تخصصی تغذیه دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تاثیر سطوح افزایشی و روشهای مختلف عمل آوری بر ارزش غذایی تفاله گوجه فرنگی و عملکرد و پایداری اکسیداتیو گوشت در جوجه های گوشتی