ردیف تصویر عنوان | دانشکده | گروه آموزشی
1 کارگاه برقفنی و مهندسی
مهندسی برق
2 آزمایشگاه کنترلفنی و مهندسی
مهندسی برق
3 آزمایشگاه قدرتفنی و مهندسی
مهندسی برق
4 آتلیه طراحی لباسفنی و مهندسی
مهندسی نساجی و پوشاک
5 کارگاه ماشن آلات معدنفنی و مهندسی
مهندسی معدن
6 آزمایشگاه مکانیک سنگفنی و مهندسی
مهندسی معدن
7 آزمایشگاه کانی شناسیفنی و مهندسی
مهندسی معدن
8 کارگاه فرزکاریفنی و مهندسی
مهندسي مکانيک
9 کارگاه تراشکاریفنی و مهندسی
مهندسي مکانيک
10 کارگاه جوشکاریفنی و مهندسی
مهندسي مکانيک
11 سایت C (کلاس306)فنی و مهندسی
مهندسی كامپيوتر و فناوری اطلاعات
12 سایت B (کلاس307)فنی و مهندسی
مهندسی كامپيوتر و فناوری اطلاعات
13 سایت A (کلاس406)فنی و مهندسی
مهندسی كامپيوتر و فناوری اطلاعات
14 آزمایشگاه فیزیک الکتریستهعلوم پایه
فیزیک
15 آزمایشگاه فیزیک مکانیکعلوم پایه
فیزیک
16 آزمایشگاه شیمی تجزیهعلوم پایه
شیمی
17 آزمایشگاه شیمی آلیعلوم پایه
شیمی
18 کارگاه مکانیک خودرو 3فنی و مهندسی
مهندسي مکانيک
19 کارگاه مکانیک خودرو 2فنی و مهندسی
مهندسي مکانيک
20 کارگاه مکانیک خودرو 1فنی و مهندسی
مهندسي مکانيک