دانشکده فنی و مهندسی ->مهندسی نساجی و پوشاک -> آتلیه طراحی لباس
#slideshow-0#slideshow-1#slideshow-2#slideshow-3

طرااحی - ویترای

حجم سای

حجم سازی

چهار بعدی

نقاشی چهار بعدی

کولاژ

کولاژ

دانشکده فنی و مهندسی ->مهندسی نساجی و پوشاک -> آتلیه طراحی لباس