دانشکده فنی و مهندسی ->مهندسی كامپيوتر و فناوری اطلاعات -> سایت C (کلاس306)