دانشکده فنی و مهندسی ->مهندسي مكانيك -> کارگاه مکانیک خودرو 3