ردیف عنوان(اتاق) شماره تماس داخلی محل کار
1 هدایت و مشاوره ثبت نام 42241913
2 هدایت و مشاوره ثبت نام 42155089
3 مخابرات دانشگاه 42155025 --- ساختمان ولایت طبقه اول
4 مخابرات دانشگاه 42155026 --- ساختمان ولایت طبقه اول
5 مخابرات دانشگاه 42155027 --- ساختمان ولایت طبقه اول
6 مخابرات دانشگاه 42155028 --- ساختمان ولایت طبقه اول
7 مخابرات دانشگاه 42155029 --- ساختمان ولایت طبقه اول
8 مخابرات دانشگاه 42155030 --- ساختمان ولایت طبقه اول
9 ریاست دانشگاه 42155228 300 ساختمان ولایت طبقه پنجم
10 ریاست دانشگاه 42155229 300 ساختمان ولایت طبقه پنجم
11 مدیر حراست دانشگاه 42155225 402 ساختمان ولایت طبقه پنجم
12 کارشناسان حوزه حراست 42155157 401 ساختمان ولایت طبقه پنجم
13 نگهبانی درب اصلی دانشگاه --- 436 ---
14 نگهبانی پشت ساختمان شماره ولایت --- 331 ---
15 رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات 42155166 421 ساختمان ولایت طبقه چهارم
16 كارشناسان فناوری اطلاعات 42155165 397 ساختمان ولایت طبقه چهارم
17 كارشناسان فناوری اطلاعات 42155165 400 ساختمان ولایت طبقه چهارم
18 مشاور حقوقی 42155091 348 ساختمان ولایت طبقه دوم
19 مدیر گزینش دانشگاه 42155156 344 ساختمان ولایت طبقه دوم
20 مدیر روابط عمومی 42155140 361 ساختمان ولایت طبقه سوم