- یکشنبه, 10 اردیبهشت 1396

ردیف تصویر نام خانوادگی | نام | سمت تحصیلات ایمیل | شماره تماس
1 اسد نژاد زهراتکنسین آزمایشگاه لیسانس
2 اصغری قاجار رقیهكارشناس آموزش لیسانس
3 جلال السادات کاظمحسابدار لیسانس
4 کلانتری شهینكارشناس آموزش لیسانس
5 رحیمی دنجکلائی میترا لیسانس
6 زمانی رسول لیسانس
7 وطن دوست قربانعلیمدیر آموزشی دانشگاه لیسانس
01142155045
8 محمود پور آهنگر کلائی علیرضامسئول روابط عمومی لیسانس
9 رستمی موسیكارشناس آموزش لیسانس
10 اندرز محمدمسئول انتشارات دانشگاه لیسانس
11 ملکی سعیدحسابدار دیپلم
12 محمدیان امیری مجیدكارشناس آزمايشگاه لیسانس
13 نیک بخش غلامرضاكارشناس مالي لیسانس
14 اسماعیلی رامینکارشناس دانشجوئي لیسانس
15 نوریان راد رخسارهكارشناس آموزش لیسانس
16 وهابی اساس بهمنمتصدي انتظامات دیپلم
17 افضلی کله بنی سعید كارشناس آزمايشگاه فوق لیسانس
18 محمدی نجیبهکاردان آموزش فوق دیپلم
19 علیزاده چمازکتی کوروشكارشناس تربيت بدني لیسانس
20 کریمیان سید رحیم کارشناس گزینش فوق لیسانس