- سه شنبه, 03 مرداد 1396

ردیف تصویر نام خانوادگی | نام | سمت تحصیلات ایمیل | شماره تماس
1 كوثری خدیجه
2 ولی عزت اله
3 اصفهانی سیده فاطمه
4 قاسمی تالارپشتی محمدرضا
5 عطائیان مهدی
6 مومنی عباسانباردار
7 قدوسی نژاد حسنمسئول تدارکات
8 رهنمائی كمال الدین
9 خالقی بابائی حشمتکارشناس پژوهشی
10 مرزبان عباس آبادی سودابهکارشناس مالی
11 طاهری گرجی ابوالحسن
12 شاكری المشیری ناصر
13 بی نیازساروكلایی جواد
14 اسد نژاد زهراتکنسین آزمایشگاه لیسانس
15 اصغری قاجار رقیهكارشناس آموزش لیسانس
16 جلال السادات کاظمحسابدار لیسانس
17 کلانتری شهینكارشناس آموزش لیسانس
18 رحیمی دنجکلائی میترا لیسانس
19 زمانی رسول لیسانس
20 وطن دوست قربانعلی لیسانس
01142155045