دانشکده مهندسی کشاورزی گروه آموزشی صنایع غذایی
نام:صنایع غذایی
توضیحات:

مقطع تحصیلی رشته - گرایش- کد آزمونی زیرمجموعه امتحانی گروه آموزشی
کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی زیست فناوری مواد غذایی / 50418 صنایع غذایی کشاورزی و منابع طبیعی