دانشکده مهندسی کشاورزی گروه آموزشی ماشین آلات کشاورزی
نام:ماشین آلات کشاورزی
توضیحات:

مهندسی کشاورزی ماشین های کشاورزی (قائم شهر)    تلفن تماس  01142155089

مقطع تحصیلی

رشته و گرایش

کد رشته

شرایط و زمان پذیرش

سایت ثبت نام

زمان ثبت نام

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی ماشین های کشاورزی

50303

بدون آ زمون شروع کلاس مهر 94

www.azmoon.org

ثبت نام  اینترنتی از هم اکنون