دانشکده مهندسی کشاورزی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی
نام:مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی
توضیحات:

مقطع تحصیلی رشته - گرایش- کد آزمونی زیرمجموعه امتحانی گروه آموزشی
دكتری تخصصي مهندسی اقتصاد کشاورزی- اقتصاد تولید و مدیریت واحد های کشاورزی / 50392 اقتصاد کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی
دكتری تخصصي مهندسی اقتصاد کشاورزی- اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست / 50394 اقتصاد کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی
دكتری تخصصي مهندسی اقتصاد کشاورزی- سیاست و توسعه کشاورزی / 50391 اقتصاد کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی
دكتری تخصصي مهندسی اقتصاد کشاورزی-بازار یابی محصولات کشاورزی / 50393 اقتصاد کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی- اقتصاد تولید و مدیریت واحد های کشاورزی / 50392 اقتصاد کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی- اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست / 50394 اقتصاد کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی / 50393 اقتصاد کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی- سیاست و توسعه کشاورزی / 50391 اقتصاد کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - مدیریت کشاورزی / 50123 اقتصاد کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - مدیریت مزرعه / 50124 اقتصاد کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی / 50339 اقتصاد کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی