دانشکده دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
نام: زراعت و اصلاح نباتات
توضیحات:

مقطع تحصیلی رشته - گرایش- کد آزمونی زیرمجموعه امتحانی گروه آموزشی
دكتری تخصصي زراعت / 50208 زراعت کشاورزی و منابع طبیعی
دكتری تخصصي علوم علف های هرز / 50280 زراعت کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- حشره شناسی / 50341 زراعت کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی / 50240 زراعت کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی -زراعت / 50350 زراعت کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی -شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز / 50616 زراعت کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی مهندسی فضای سبز /  50223 زراعت کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی مهندسی کشاورزی –  گیاه پزشکی / 50347 زراعت کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی مهندسی کشاورزی – زر اعت و اصلاح نباتات / 50346 زراعت کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات گیاهی/ 50305 زراعت کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ناپیوسته مهندسی ماشین های کشاورزی / 50303 زراعت کشاورزی و منابع طبیعی
کاردانی ناپیوسته تکنولوژی تولیدات گیاهی / 50606 زراعت کشاورزی و منابع طبیعی
کاردانی پیوسته امور زراعی و باغی – تکنولوژی تولیدات باغی / 50621 زراعت کشاورزی و منابع طبیعی
کاردانی پیوسته امور زراعی و باغی – تکنولوژی تولیدات زراعی / 50616 زراعت کشاورزی و منابع طبیعی