دانشکده مهندسی کشاورزی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی - علوم دامی
نام:مهندسی کشاورزی - علوم دامی
توضیحات:

مقطع تحصیلی رشته - گرایش- کد آزمونی زیرمجموعه امتحانی گروه آموزشی
دكتری تخصصي مهندسی کشاورزی- علوم طیور / 50112 علوم دامی کشاورزی و منابع طبیعی
دكتری تخصصي مهندسی کشاورزی -علوم دامی - تغذیه دام / 50335 علوم دامی کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - پرورش و مدیریت تولید طیور/ 50364 علوم دامی کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - علوم دامی – مدیریت دامپروری/ 50120 علوم دامی کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی -علوم دامی - تغذیه دام/ 50118 علوم دامی کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی -علوم دامی – اصلاح نژاد دام/ / 50119 علوم دامی کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی –علوم دامی – فیزیولوژی دام/ 50122 علوم دامی کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی مهندسی کشاورزی- علوم دامی/ 50102 علوم دامی کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات دامی / 50307 علوم دامی کشاورزی و منابع طبیعی
کاردانی ناپیوسته تکنولوژی تولیدات دامی / 50605 علوم دامی کشاورزی و منابع طبیعی
کاردانی پیوسته امور دامی – تکنولوژی پرورش دام / 50620 علوم دامی کشاورزی و منابع طبیعی
کاردانی پیوسته امور دامی – تکنولوژی پرورش طیور / 50619 علوم دامی کشاورزی و منابع طبیعی