نام: حمید
نام خانوادگی: صالحیان
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: مهندسی کشاورزی
گروه آموزشی: مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: hsalehian@yahoo.com , hamisalehian@gmail.com
تلفن محل کار:
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی زراعت فردوسی مشهد محلول پاشی گیاهان
2 کارشناسی ارشد زراعت تبریز اثرات قدرت بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم
3 دکتری تخصصی زراعت علوم و تحقیقات تهران بررسی مد افت عملکرد و تعیین آستانه اقتصادی خسارت علف های هرز در کشت گندم